PERLEMBAGAAN
PERSATUAN
MAHASISWA
ISLAM
SESI 2009

BAB 1 : NAMA, MOTTO DAN TEMA

1.0 Nama persatuan ini ialah :

1.1. “PERSATUAN MAHASISWA ISLAM, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA”. Nama ringkasnya ialah “PMIUTM”.
1.2. Motto persatuan ini adalah “BERSAMA MEMBANGUN UMMAH”.
1.3. Alamat : d/a Pejabat Hal Ehwal Pelajar,
Universiti teknologi Malaysia,
81310 Skudai, Johor.

BAB 2 : TUJUAN

1.0 Tujuan persatuan ini ialah :

1.1. Melahirkan mahasiswa Muslim yang memahami konsep Islam yang sebenarnya, merangkumi kehidupan duniawi dan ukhrawi berdasarkan Syariah Islamiah.
1.2. Memupuk semangat kesedaran Islam serta peningkatan kualitinya sehingga lahir sebagai seorang muslim sejati yang sanggup menghadapi cabaran semasa.
1.3. Menjadi pemangkin pergerakan mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia.
1.4. Membina dan mengeratkan persaudaran mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia dengan masyarakat kampus dan masyarakat luar kampus.
1.5. Menjadi wakil untuk mengemukakan kesulitan, tuntutan, dan permintaan mahasiswa Islam kepada pihak berkuasa dan badan-badan lain yang bertanggungjawab dalam hal-hal kebajikan, pelajaran, kebudayaan dan kesusasteraan mahasiswa Islam.
1.6. Mewakili mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia dalam persidangan-persidangan persatuan pelajar-pelajar Islam, badan-badan Islam dan badan-badan lain dengan mendapat keizinan Timbalan Naib Canselor (HEP) terlebih dahulu.
1.7. Memajukan pendidikan Islam yang sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai usaha untuk menyediakan benteng bagi memelihara Aqidah dan Syan’ah Islamiah.
1.8. Mengintegrasikan pendidikan Agama Islam dan akademik di kalangan mahasiswa Islam bagi melahirkan generasi mahasiswa yang lengkap dengan kedua-dua bidang.

BAB 3 : AKTIVITI

1.0 Segala aktiviti PMIUTM mestilah berlandaskan kepada Islam dan mengikut peraturan serta akta-akta yang terkandung dalam Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) serta Perlembagaan Malaysia.

2.0 Menjalankan latihan dan kursus-kursus kefahaman Islam serta mengadakan program khidmat masyarakat bagi mewujudkan semangat cintakan bangsa, Agama dan negara.

3.0 Menjalankan pelbagai aktiviti untuk merapatkan perpaduan di kalangan pelajar dan masyarakat.

4.0 Membantu badan-badan pelajar atau pelajar-pelajar Islam yang benar-benar memerlukan bantuan nasihat dan kebajikan.

5.0 PMIUTM hendaklah bebas daripada arahan atau pengaruh mana-mana badan politik, pergerakan militan atau ekstremis.

6.0 Menerbitkan majalah dan risalah persatuan yang menerangkan aktiviti persatuan.

BAB 4 : KEAHLIAN

1.0 Keahlian Persatuan Mahasiswa Islam adalah :

1.1. Ahli berdaftar : mana-mana ahli pelajar Universiti Teknologi Malaysia yang mengisi borang keahlian Persatuan Mahasiswa Islam, Universiti Teknologi Malaysia.

2.0 Cara menjadi ahli adalah :

2.1. Permohonan hendaklah dibuat dalam borang yang disediakan oleh Persatuan Mahasiswa Islam.
2.2. Setiap pelajar yang memohon untuk menjadi ahli Persatuan Mahasiswa Islam hendaklah mengemukakan permohonannya kepada Setiausaha Agung persatuan dan hendaklah pada masa yang sama menghantar satu salinan permohonan kepada pendaftar melalui Setiausaha Agung persatuan ini.
2.3. Majlis eksekutif adalah berhak untuk melulus atau menolak permohonan jika didapati tidak memenuhi syarat.

BAB 5 : HAK-HAK AHLI

1.0 Setiap ahli berdaftar berhak :

1.1. Mencadang, nienyokong dan memberi pandangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan ahli dan kecemerlangan persatuan.
1.2. Mengundi dalam semua mesyuarat agung persatuan.
1.3. Bertanding untuk dipilih bagi memegang jawatan Majlis Eksekutif dan Exco Persatuan tertakluk kepada syarat-syarat berikut :

i. Tiada seseorang pelajar yang keputusan pembicaraan tatatertib terhadapnya masih ditunggu, atau yang telah didapati bersalah atas suatu kesalahan tatatertib, boleh dipilih atau terus lagi menjadi seorang ahli kelab.
ii. Pencapaian akademik hendaklah memuaskan.
iii. Permohonan bertanding hendaklah melalui borang yang disediakan.
iv. Seseorang pelajar yang belum lagi masuk peperiksaan yang pertama di Universiti bagi kursus pengajiannya atau yang telah gagal atau yang tidak masuk peperiksaan yang baharu lalu yang diadakan oleh Universiti bagi kursus pengajian itu sebelum sahaja sesuatu pemilihan atau pemilihan-pemilihan yang dicadangkan bagi kelab atau oleh kelab atau oleh jawatankuasa dalam kelab adalah hilang kelayakan daripada dipilih dalam pemilihan atau pemilih-pemilih itu.
v. Ahli tidak memegang apa-apa jawatan dalam mana-mana persatuan untuk tempoh pemilihan tersebut.
vi. la bukan merupakan pelajar tahun akhir pengajian.
vii. Memiliki kecenderungan akhlak-akhlak Islam serta tidak melakukan perbuatan yang dianggap boleh menjatuhkan imej Islam dan persatuan.

2.0 Meminta secara bertulis untuk melihat rekod-rekod dan akaun-akaun kelab dengan syarat memberitahu secara bertulis satu minggu terlebih dahulu kepada Setiausaha Agung.

3.0 Tertakluk kepada Bab 8 perkara 3.0, memohon untuk mengadakan Mesyuarat Agung Luarbiasa.

4.0 Tertakluk kepada pemohonan kepada TNC (HEP) untuk menggantung / membubar mana¬-mana ahli Majlis Tertinggi Kelab.

5.0 Tanggungjawab ahli berdaftar :

5.1. Menghormati dan patuh kepada perlembagaan persatuan ini.
5.2. Patuh kepada segala keputusan yang diambil dalam semua mesyuarat persatuan.
5.3. Melaksanakan semua tugas yang telah diamanahkan oleh persatuan kepadanya.
5.4. Semua ahli mesti menjaga akhlak yang mungkin menjejaskan nama baik persatuan ini.
5.5. Ahli-ahli akan digantung keahliannya jika melanggar hukum-hukum syarak mengikut budi bicara satu jawatankuasa khas yang ditubuhkan oleh Penasihat Persatuan ini. Nama-nama ahli yang digantung keahliannya akan diumumkan oleh Penasihat Persatuan.

BAB 6 : KEWANGAN

1.0 Persatuan, ahli Majlis Eksekutif / Majlis Eksekutif tidak boleh menyenggara apa-apa kumpulan wang atau membuat apa-apa pungutan wang atau harta dari mana-mana sumber sekalipun kecuali dengan kebenaran menteri.

2.0 Tertakluk kepada perenggan (1), semua pungutan hendaklah di atas nama Bendahari Universiti.

3.0 Apa-apa perbelanjaan yang berpatutan yang dilakukan oleh persatuan dengan terlebih dahulu dibenarkan secara bertulis oleh Naib Canselor boleh dibayar oleh universiti jika tuntutan-tuntutan bertulis yang berpatutan disokong dengan resit-resit dan baucer-baucer.

BAB 7 : MAJLIS EKSEKUTIF

1.0 Majlis Eksekutif Persatuan Mahasiswa Islam terdiri daripada :

1.1. Presiden
1.2. Timbalan Presiden
1.3. Naib Presiden
1.4. Setiausaha Agung
1.5. Bendahari Agung

Lain-lain jawatan exco akan ditentukan oleh Majlis Eksekutif dengan kebenaran secara bertulis oleh Naib Canselor.

2.0 Semua pemegang jawatan adalah dipilih untuk tempoh selama satu tahun oleh Mesyuarat Agung dan tidak boleh memegang lebih daripada satu jawatan dalam mana-mana persatuan pada satu-satu masa.

3.0 Tanggungjawab Majlis Eksekutif :

3.1. Majlis Eksekutif boleh membentuk dari semasa ke semasa dengan terlebih dahulu mendapat kebenaran secara bertulis daripada Naib Canselor, jawatankuasa-jawatankuasa ad-hoc daripada kalangan ahli-ahli berdaftar persatuan ini bagi maksud dan tujuan yang tertentu mana-mana ahli berdaftar persatuan ini kecuali mereka yang dikenakan tindakan tatatertib.
3.2. Memanggil mesyuarat agung luarbiasa persatuan ini bagi membincangkan sesuatu yang dianggap perlu tertakluk kepada perkara BAB 8 perkara 3 perenggan 1.
3.3. Menerima perletakan jawatan daripada mana-mana ahli majlis eksekutif dan jawatankuasa ad-hoc.
3.4. Boleh memenuhi segala kekosongan jawatan sama ada dari kalangan Majlis Eksekutif melalui mesyuarat
Majlis Eksekutif atau dari kalangan ahli berdaftar persatuan dengan mengadakan mesyuarat agung luar biasa dan melaporkan kepada pendaftar.
3.5. Merancang, melaksana, mengawasi dan menilai aktiviti persatuan bersesuaian dengan matlamat penubuhan persatuan sepanjang tempoh tahun perkhidmatan.
3.6. Majlis Eksekutif persatuan boleh dari semasa ke semasa membuat perintah tetap untuk mengawal perjalanan mesyuaratnya dengan syarat bahawa perintah tetap itu tidak boleh berlawanan dengan Statut Universiti Teknologi Malaysia (Persatuan-persatuan Pelajar) 199… atau dengan mana-mana peruntukan lain undang-undang bertulis berhubung dengan mana-mana petunjuk, arahan atau kehendak yang sah yang diberi atau dibuat oleh Majlis atau mana-mana pegawai atau membuat petunjuk, arahan atau kehendak itu. Satu salinan perintah tetap itu dan apa-apa pindaan padanya hendaklah dihantar oleh Setiausaha Agung kepada Pendaftar Persatuan selepas sahaja ia dibuat.
3.7. Bertanggungjawab terhadap semua urusan dan perjalanan Persatuan ini.

4.0 Mesyuarat Majlis Eksekutif :

4.1. Majlis Eksekutif hendaklah mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa sebagaimana yang difikirkan perlu dan adalah menjadi kewajipan Setiausaha Agung menyimpan minit-minit mesyuarat yang berikutnya dan satu salinan minit mesyuarat hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar.
4.2. Mesyuarat Majlis Eksekutif hendaklah dipanggil oleh Setiausaha Agung dengan memberi notis bertulis tidak kurang dari tiga (3) hari sebelum mesyuarat.
4.3. Tidak kurang dari dua pertiga (2/3) ahli Majlis Eksekutif membentuk satu korum.
4.4. Bagi sesuatu perkara yang mendesak dan mesyuarat Majlis Eksekutif tidak dapat diadakan untuk membincangkan perkara itu, Setiausaha Agung boleh mengadakan mesyuarat Pekeliling dan memperoleh persetujuan majoriti daripada ahli-ahli Majlis Eksekutif secara bertulis. Perkara ini hendaklah dilaporkan oleh Setiausaha Agung kepada mesyuarat Majlis Eksekutif yang berikutnya.
4.5. Mana-mana ahli Majlis Eksekutif yang tidak hadir 3 kali berturut-turut tanpa memberi sebab-sebab yang munasabah kepada Majlis Eksekutif hendaklah disifatkan sebagai telah meletakkan jawatannya dan Majlis Eksekutif perlu mengemukakan laporan kepada Pendaftar.
4.6. Keputusan mesyuarat Majlis Eksekutif hendaklah diambil mengikut undi terbanyak dengan tidak kurang dua pertiga (2/3) daripada ahli-ahli Majlis Eksekutif yang hadir mengundi.
4.7. Pendaftar boleh menghadiri mana-mana mesyttarat Majlis Eksekutif.

5.0 Ahli Majlis Eksekutif :

5.1. Presiden

5.1.1. Menjadi pengerusi bagi semua mesyuarat Majlis Eksekutif dan menandatangani minit mesyuarat yang telah disahkan.
5.1.2. Berhak menetapkan semua mesyuarat.
5.1.3. Mengeluarkan kenyataan kepada ahli mengenai rancangan persatuan ini.
5.1.4. Bersama dengan Majlis Eksekutif menimbangkan dan memutuskan bagi persatuan perkara-perkara pentadbiran dan aktiviti persatuan yang memerlukan tindakan segera.
5.1.5. Bersama Bendahari Agung mengesahkan segala tuntutan perbelanjaan bagi kelulusan Naib Canselor.
5.1.6. Bertanggungjawab terhadap perjalanan pentadbiran persatuan.

5.2. Timbalan Presiden

5.2.1. Membantu Presiden dalam urusan-urusan Persatuan.
5.2.2. Dalam ketiadaan Presiden oleh sebab ketidakupayaan, sakit, cuti atau apa¬-apa sebab yang munasabah untuk menjalankan mana-mana daripada tugas jawatannya, maka Timbalan Presiden hendaklah menjalankan tugas itu.

5.3. Naib Presiden

5.3.1. Membantu Timbalan Presiden dalam urusan-urusan Persatuan.
5.3.2. Dalam ketiadaan Timbalan Presiden oleh sebab ketidakupayaan, sakit, cuti atau apa-apa sebab yang munasabah untuk menjalankan mana-mana daripada tugas jawatannya, maka Naib Presiden hendaklah menjalankan tugas itu.

5.4. Setiausaha Agung

5.4.1. Menjadi ketua sekretariat persatuan.
5.4.2. Bertanggungjawab atas semua urusan surat-menyurat persatuan dan mesyuarat-mesyuarat persatuan ini.
5.4.3. Menyimpan rekod dan minit mesyuarat persatuan.
5.4.4. Menyediakan laporan tahunan persatuan yang lengkap dan kemaskini.
5.4.5. Menjalankan tugas khas yang diputuskan oleh mesyuarat Majlis Eksekutif.
5.4.6. Menyimpan senarai ahli-ahli berdaftar persatuan dengan lengkap dan hendaklah mengemukakan daftar kemaskini untuk pemeriksaan oleh Pendaftar apabila dikehendaki.
5.4.7. Bertanggungjawab memanggil semua ahli mesyuarat.

5.5. Bendahari Agung

5.5.1. Menyediakan penyata dan laporan kewangan persatuan ini.
5.5.2. Menyimpan akaun-akaun persatuan seperti yang ditetapkan Bendahari Universiti.
5.5.3. Bendahari Agung hendaklah menyimpan akaun-akaun persatuan dengan sepatutnya dan tidak lewat daripada tiga (3) bulan selepas akhir tiap-tiap tahun kewangan, iaitu suatu tahun kewangan sebagaimana yang ditentukan oleh Naib Canselor suatu salinan akaun-akaun tersebut yang diaudit oleh seorang yang dilantik oleh Majlis hendaklah dikemukakan oleh persatuan kepada Majlis untuk diluluskan.
5.5.4. Bersama Presiden mengesahkan dan mengemukakan tuntutan-tuntutan yang berpatutan yang disokong dengan resit dan baucer-baucer itu bagi diluluskan oleh Naib Canselor untuk dibayar oleh universiti.
5.5.5. Bertanggungjawab penuh atas soal kewangan persatuan ini.

5.6. Lain-lain jawatan Exco yang ditentukan oleh majlis Eksekutif dengan mendapat kelulusan Naib Canselor.

5.6.1. Menjalankan tugas-tugas seperti yang ditetapkan oleh Majlis Eksekutif.

BAB 8 : MESYUARAT AGUNG

1.0 Mesyuarat Agung Persatuan Mahasiswa Islam hendaklah dipanggil oleh Setiausaha Agung dan mesyuarat-mesyuarat itu ialah :

1.1. Mesyuarat Agung Tahunan
1.2. Mesyuarat Agung Luarbiasa

2.0 Agenda Mesyuarat Agung Tahunan hendaklah mengandungi:

2.1. Hendaklah diadakan dalam Semester Pertama selewat-lewatnya seminggu sebelum pilihanraya Majlis Perwakilan Pelajar.
2.2. Agenda Mesyuarat :

2.2.1. Ucapan Presiden.
2.2.2. Ucapan Dari Tetamu Jemputan (jika ada).
2.2.3. Pembentangan untuk pengesahan :

2.2.3.1. Laporan Tahunan.
2.2.3.2. Minit Mesyuarat Agung yang lepas.
2.2.3.3. Penyata Kewangan Persatuan.

2.2.4. Membincangkan perkara yang telah diberitahu lebih awal kepada Setiausaha Agung.
2.2.5. Memilih Majlis Eksekutif dan Exco baru.
2.2.6. Mengumumkan segala minit, laporan usul, akaun yang telah diaudit dan lain-lain kertas mesyuarat sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum mesyuarat.
2.3. Notis Mesyuarat dan Korum

2.3.1. Notis Pemberitahuan bagi Mesyuarat Agung Tahunan hendaklah ditampal di papan-papan kenyataan Universiti Teknologi Malaysia beserta dengan agendanya sekali sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum mesyuarat diadakan. Salinan notis ini hendaklah juga dikemukakan kepada Pendaftar.
2.3.2. Korum bagi Mesyuarat Agung Tahunan ialah satu perempat (1/4) daripada jumlah Ahli Berdaftar dengan syarat jika jumlah itu tidak tercapai, maka dengan kebenaran khas daripada Naib Canselor, mesyuarat boleh dijalankan dengan tidak kurang dari sepuluh (10) Ahli Berdaftar hadir.
2.3.3. Jika kehendak para (2.3.2) tidak dapat dicapai selepas menunggu setengah jam, mesyuarat hendaklah ditangguh ke suatu tarikh yang ditetapkan oleh Majlis Eksekutif dan kali ini mesyuarat boleh dijalankan tanpa korum tetapi mesyuarat tidak boleh membuat keputusan mengenai pindaan peraturan clan perkara-perkara yang berhubung dengan hak ahli-ahli.

3.0 Mesyuarat Agung Luarbiasa

3.1. Mesyuarat Agung Luarbiasa hendaklah diadakan apabila ada permintaan dari tiga puluh (30) atau lebih ahli-ahli Persatuan yang menandatangani surat rasmi memohon supaya ianya diadakan dengan syarat diluluskan oleh Naib Canselor.
3.2. Mesyuarat Agung Luarbiasa juga boleh diadakan atas kehendak Majlis Eksekutif dengan syarat ianya diluluskan terlebih dahulu oleh Naib Canselor.
3.3. Notis mesyuarat dan agendanya hendaklah ditampal di papan kenyataan tiga (3) hari sebelum mesyuarat ini.
3.4.
Korum bagi Mesyuarat Agung Luarbiasa hendaklah tidak kurang daripada setengah (1/2) daripada jumlah Ahli Berdaftar.

4.0 Pendaftar persatuan pelajar boleh hadir dalam mana-mana mesyuarat dan dia boleh mengawasinya atau apa-apa arahan mengenainya yang difikirkan patut.

5.0 Keputusan Mesyuarat Agung hendaklah diambil mengikut undi (sulit atau tidak sulit) terbanyak dengan tidak kurang dari dua pertiga (2/3) ahli-ahli berdaftar yang hadir dan mengundi serta satu salinan minit mesyuarat hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar.

BAB 9 : PERUBAHAN DAN PINDAAN PERLEMBAGAAN

1.0 Cadangan pindaan terhadap Perlembagaan Persatuan Mahasiswa Islam hanya boleh dibuat dalam Mesyuarat Agung Tahunan sahaja dengan syarat butir-butir pindaan itu dikemukakan kepada Ahli-ahli Berdaftar persatuan sekurang¬-kurangnya tujuh (7) hari sebelum mesyuarat dan cadangan pindaan adalah sah diterima untuk dikemukakan kepada Naib Canselor sekiranya 2/3 daripada Ahli Berdaftar yang hadir dan mengundi bersetuju.

2.0 Setiausaha Agung bendaklah mengemukakan mengenai cadangan pindaan kepada Naib Canselor seperti yang dipertimbangkan oleh Majlis.

3.0 Cadangan pindaan kepada perlembagaan hanya berkuatkuasa setelah ianya diluluskan oleh Majlis Universiti.

BAB 10 : TAFSIRAN PERLEMBAGAAN

1.0 Jika sekiranya berlaku sebarang pertelingkahan mengenai perkara-perkara dalam Perlembagaan Persatuan Mahasiswa Islam ini, maka tafsiran yang diterima ialah tafsiran yang diputuskan oleh Naib Canselor setelah Majlis Eksekutif berunding dengan Naib Canselor.

BAB 11 : PENGGANTUNGAN / PEMBUBARAN

1.0 Apabila mana-mana ahli Majlis Eksekutif atau Majlis Eksekutif atau Persatuan menjalankan secara yang difikirkan oleh Naib Canselor sebagai boleh merosakkan atau memudaratkan kesentosaan Universiti atau melanggar mana-¬mana Akta Universiti atau kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya, maka Majlis boleh menggantung atau membuang mana-mana ahli Majlis Eksekutif atau Majlis Eksekutif atau menggantung atau membubarkan Persatuan ini.

2.0 Jika didapati bahawa:

2.1. Pergerakan yang dijalankan bukan untuk kepentingan ahli-ahli.
2.2. Persatuan telah:

2.2.1. Gagal mendapat dan mengekalkan keanggotaan yang dinyatakan di bawah syarat-syarat kelulusan penubuhannya, atau keanggotaan yang difikirkan oleh Majlis sebagai keanggotaan minima yang diperlukan.
2.2.2. Tidak begitu arif dalam memajukan tujuan atau kepentingannya.
2.2.3. Menyeleweng daripada tujuan atau kepentingannya yang telah ditentukan, atau
2.2.4. Melanggar atau bertanggungjawab atas atau menjadi pendorong dalam atau dengan apa-apa cara bantuan dalam perlangaran mana-mana peruntukan.

3.0 Majlis boleh membubarkan Persatuan ini sama ada dengan serta merta atau mulai suatu tarikh tertentu yang ditentukan oleh Majlis dan Persatuan hendaklah terbubar dengan sewajarnya.

3.1. Tidak ku-ang daripada satu pertiga (1/3) daripada bilangan Ahli Berdaftar Persatuan, boleh memberitahu Timbalan Naib Canselor (HEP) secara bertulis dengan satu salinan pemberitahuan itu kepada Setiausaha Agung bahawa mereka berkehendakkan mana-mana ahli Majlis Eksekutif atau Majlis Eksekutif dibubarkan daripada jawatan atau Persatuan dibubarkan.
3.2. Apabila diterima pemberitahuan di bawah BAB 11 perenggan kecil 3.1 Timbalan Naib Canselor (HEP) boleh selepas menjalankan penyiasatan yang difikirkan perlu, boleh memanggil satu Mesyuarat Agung Luarbiasa dengan memberi notis tidak kurang daripada 10 hari kepada ahli-ahli berdaftarnya; sama ada Persatuan dibubarkan atau Majlis Eksekutif atau mana-mana ahli Majlis Eksekutif digugurkan daripada jawatan.
3.3. Jika diputuskan dalam Mesyuarat Agung Luarbiasa tersebut supaya mana¬-mana ahli Majlis Eksekutif atau Majlis Eksekutif digugurkan, ahli Majlis Eksekutif atau Majlis Eksekutif yang baru dipilih serta merta dalam Mesyuarat Agung Luarbiasa.
3.4. Jika diputuskan dalam Mesyuarat Agung Luarbiasa tersebut supaya Persatuan ini dibubarkan, maka Persatuan itu terbubar dengan sewajarnya.
3.5. Timbalan Naib Canselor (HEP) hendaklah hadir dalam Mesyuarat Agung yang dipanggil oleh Majlis di bawah BAB 11 perenggan 3.4 dan mengawasi Mesyuarat Agung.
3.6. Jika Persatuan dibuburkan di bawah BAB 11 perenggan 3.4, Timbalan Naib Canselor (HEP) akan memberitahu Majlis mengenainya.
3.7. Persatuan hendaklah menurut dan mematuhi dengan sewajarnya peruntukan-peruntukan dalam Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, Perlembagaan Universiti Teknologi Malaysia, Kaedah-kaedah Universiti Teknologi Malaysia; (Tatatertib Pelajar-pelajar) 1975, Statut Universiti Teknologi Malaysia; (Badan-badan Pelajar) 199… dan semua petunjuk, arahan atau kehendak yang sah yang diberi atau dibuat oleh majlis, atau oleh mana-mana pihak berkuasa Universiti atau oleh mana-mana pegawai atau pekerja Universiti yang diberi kuasa untuk memberi atau membuat petunjuk, arahan atau kehendak tersebut.

Perlembagaan Persatuan Mahasiswa Islam
%d bloggers like this: